Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“),poskytuje společnost Horzinka Consulting s.r.o. následující informace o zpracování a ochraně osobních údajů:  

1.        Správce osobních údajů  

Správcem osobních údajů je: Horzinka Consulting s.r.o.

Kontaktní údaje správce:

Adresa sídla: Frýdecká 708/462, 719 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Telefon: 776 899 833

E-mail:dpo@horzinka.eu

 

2.        Účely zpracování

a.        zajištění personální, ekonomické a provozní agendy

b.       zajištění komerční činnosti a poskytování služeb

 

3.        Kategorie subjektů údajů

a.        zaměstnanci správce

b.       externí dodavatelé služeb (účetní, právní aj.)

c.        obchodní partneři (dodavatelé, odběratelé, zákazníci)

 

4.        Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Horzinka Consulting s.r.o. zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, a to na základě plnění právní povinnosti, smluvního plnění, na základě jím poskytnutého souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, jež lze rozdělit do následujících kategorií:

a.        identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, pohlaví, rodinný stav, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, funkce, pracovní pozice, vlastnoruční podpis, fotografie, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo osobního dokladu, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, adresa místa hlášeného pobytu, fakturační adresa, číslo bankovního účtu atd.

b.       informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, informace z kontaktních formulářů atd.

c.        fakturační, transakční a ekonomické údaje – bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, faktury, platby, daně atd.

d.       lokační údaje – údaje z informačních systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů, např. údaje o využití informačních systémů, o elektronické komunikaci atd.

e.        údaje o jiné osobně – identifikační údaje člena rodiny, popř. kontaktní údaje člena rodiny apod.

f.         zvláštní kategorie osobních údajů – např. o vzniku pracovního úrazu, zdravotních omezeních zaměstnanců apod.

 

5.        Zákonnost zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů společností Horzinka Consulting s.r.o. je vždy podloženo právním základem, kterým je:

a.        plnění právní povinnosti – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

b.       splnění smlouvy – opatření přijatá před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, uzavření smlouvy a splnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy

c.        oprávněný zájem správce – ochrana majetku, informací, ochrana práv a zájmů v řízení před orgány veřejné moci, marketingové aktivity – propagace a prezentace společnosti atd.

d.       udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

 

6.        Příjemci osobních údajů

Osobní údaje poskytuje společnost Horzinka Consulting s.r.o. těmto kategoriím příjemců:          a. orgány státní správy a další úřady – zdravotní pojišťovny, soudy, policie, správní úřady aj.

b. smluvní partneři – externí účetní společnosti, externí právníci atd.

c. na základě individuálních souhlasů subjektů údajů

7. Přístup k osobním údajům

Přístup k osobním údajům subjektů údajů mají zaměstnanci společnosti Horzinka Consulting s.r.o., kteří jsou k tomuto oprávněni na základě jejich pracovního zařazení, a to pouze v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení účelu zpracování. Dále mají k osobních údajům přístup zpracovatelé na základě uzavřených zpracovatelských smluv a orgány státní správy v rámci plnění zákonných povinností.

8.        Doba uchování osobních údajů

Společnost Horzinka Consulting uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou vzhledem k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnou legislativou ( zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, vše ve znění pozdějších předpisů. Dále uchovává osobní údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů po dobu trvání účelu, pro který byl souhlas udělen, nebo do jeho odvolání.

9.        Práva subjektů údajů

a.      právo na přístup k osobním údajům   subjekt údajů má právo na na přístup k jeho osobním údajům  zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování.

b.     právo na opravu osobních údajů  – zpracovává-li správce údaje, které jsou nepřesné, má subjekt údajů právo požadovat jejich opravu či doplnění

c.       právo na výmaz osobních údajů –   subjekt údajů má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud už tyto údaje nejsou potřebné pro účel zpracování, pokud odvolal svůj souhlas s jejich zpracováním a pro toto zpracování není jiný důvod, pokud vznesl námitky proti zpracování a neexistují pro něho žádné převažující důvody, pokud údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti nebo byly tyto údaje zpracovány protiprávně

d.      právo na omezení zpracování osobních údajů –  subjekt údajů má právo na omezení zpracování svých osobních údajů v případě, kdy byla vznesena námitka proti zpracování, byla popřena jejich přesnost nebo existuje jiný spor ve věci jejich zpracování

e.      právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů  – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce. Zpracování osobních údajů bude ukončeno, ledaže důvod zpracování spočívající v ochraně zájmů správce převáží nad zájmy a svobodami subjektu údajů.

f.      právo na podání stížnosti – pokud se subjekt údajů domnívá, že společnost Horzinka Consulting s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem, nebo nevyhoví-li některému z výše uvedených požadavků, je oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz ).

Práva dle tohoto dokumentu mohu uplatnit následujícími způsoby:

·          e-mailem s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR.

Na žádosti přijaté jiným způsobem nebude brán zřetel, zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele. Společnost Horzinka Consulting s.r.o. poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Vyhodnotí-li však žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména, je-li podávána opakovaně nebo je zjevně nepřiměřená, uloží za zpracování žádosti přiměřený poplatek, anebo žádosti odmítne vyhovět.